Общи условия и политика за сигурност

Въведение:

Този уебсайт е собственост и се управлява от Кристина Вавура, съдружник в „АН-ДЕЙ“ ЕООД

ЕИК – единен идентификационен номер 115917842

Седалище и адрес на управление:  ул. Ген. Карцов 26, гр. Карлово, България, 4300

С посещаването на сайта vavuradietitian.com , Вие приемате, да ползвате услугите на сайта, както и декларирате, желаете да ползвате неговите услуги, че сте запознати с тези условия за ползване и се задължавате да ги спазвате.  Вие приемате да декларирате действителни данни. В случай, че не сте съгласни и не приемате условията за ползване на сайта, моля  преустановете ползването.

Информацията на сайта дава обективна и точна информация, като част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Наличната на сайта информация няма характер на консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети каквито и да било правни или фактически действия в резултат от посещението или ползването  на информацията от сайта, са изцяло за сметка на извършилите ги субекти.

Информацията от сайта не следва да се приема като изцяло точна, актуална или изчерпателна. Кристина Вавура, клиничен диетолог, не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице.

Информацията на сайта е съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

vavuradietitian.com  си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Промените се прилагат от датата на публикуването им в сайта.

За всички неуредени с настоящите условия за ползване въпроси се прилага   действащото българско законодателство. При противоречие между условията за ползване или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността и приложимостта на незасегнатите от противоречието части.

Общи условия, касаещи прегледите , онлайн консултациите и запазването на час

Сайтът Ви предоставя възможност да запазите  час  за  консултация при клиничен диетолог. Може да го направите по следните начини:

Налице са следните опции:

  • Преглед;
  • Онлайн видео разговор;
  • Консултация по средство за комуникация.

Консултацията по имейл или друго средство за комуникация не са винаги приложими. Могат да се осъществят след като изпратите запитване с кратко описание на проблема и Кристина Вавура счете, че са удачни и Ви изпрати потвърждение.

ЗА ТЕЗИ ФОРМИ НА КОНСУЛТАЦИЯ НЕ Е НУЖНО ДА ИМАТЕ ЗАПИСАН ЧАС. ИЗПРАТЕТЕ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА СИ И КРИСТИНА ВАВУРА ЩЕ ВИ ОТГОВОРИ В РАМКИТЕ НА 5 РАБОТНИ ДНИ.

Когато запазите час за преглед или онлайн видео разговор, трябва да извършите заплащане според инструкциите, дадени ви по време на консултацията. 

За извършен първичен или вторичен преглед  Кристина Вавура Ви предоставя първичен документ. Вашият екземпляр от документа Ви се предоставя по електронен път, като с получаването му на посочения от Вас имейл адрес Вие приемате документа и удостоверявате, че сте запознати с неговото съдържание.

При необходимост и Ваше искане документът може да Ви се предостави  и лично на хартиен носител.

Условията и цените за корпоративни клиенти са индивидуални и се изпращат като оферта.

Вие предоставяте доброволно Вашите лични данни, за което изрично се съгласявате с предоставянето им чрез сайта. Vavuradietitian.com спазва строги правила  при събирането, съхраняването и боравенето с лични данни.

В повечето случаи, самите Вие предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да изпратите информация за  себе си /напр. когато попълвате дадени форми. 

В други случаи, може да се изискат личните ви данни, за да се спазят законови задължения. В зависимост от услугите, които ползвате, може да се събира и обработва следната информация: имена, единен граждански номер, лична карта – №, адрес, дата на раждане, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

VAVURADIETITIAN.COM ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪС СЛЕДНИТЕ  ЦЕЛИ:

По отношение на услугите в сайта: записване на час за преглед, за първоначален        преглед, промоционални кампании, лабораторни резултати, както и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

Обработка на лични данни

По отношение на услугите, предоставяни от vavuradietitian.com: консултации, както и предоставяне качествени услуги и ниво на здравеопазване. Всички лични данни, които доброволно предоставите при използване на онлайн регистрационните форма, ще се използват за оценка на дейността или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

По силата на действащото в Република България законодателство, vavuradietitian.com използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, неизчерпателно: външни консултации със специалисти, центрове, Национална Агенция по приходите, Национален Осигурителен институт, Национално здравно- осигурителна каса, държавни и общински структури, адвокатски и счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

Вашата информация се съхранява до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

vavuradietitian.com предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. В системата на обработка на лични данни, са предприети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен със съвременни технически средства

В специфични случаи, може да се наложи vavuradietitian.com да предостави вашите лични данни на трети страни,  но които ще   имат задължението да ги обработват, съобразно инструкциите и под отговорността на vavuradietitian.com или съгласно закон.

Авторско право

Не се позволява ползването на сайта или информацията от него, вкл. за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление и/или нарушение, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие. Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварително писмено съгласие. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. При желание да ползвате част или цялото съдържание на сайта на vavuradietitian.com моля да се обърнете за информация към Кристина Вавура, за неговото уреждане.

Трети страни

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се  управляват от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.

vavuradietitian.com не осъществява контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Vavuradietitian.com не гарантира постоянен и безпроблемен достъп до сайта. Вие носите собствена отговорност за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и използването на софтуер /в това число plugin/ за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя/ите/ на този сайт.